Verlof Aanvraag

Bij het aanvragen van extra verlof dient u rekening te houden met onderstaande wettelijke richtlijnen.

Gewichtige omstandigheden (maximaal 10 schooldagen per schooljaar)

(art.14, lid 1 leerplichtwet 1969)   

a.         als er aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan;

b.         bij verhuizing (maximaal 1 dag);

c.         bij gezinsuitbreiding (1 dag);

d.         bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen, afhankelijk van situatie);

e.         bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur);

f.          bij overlijden van familie (1,2,3 of 4 dagen, afhankelijk van situatie);

g.         bij 25-,40-,50-jarig ambtsjubileum of 12½-,25-,40-,50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.

h.         wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of levensovertuiging.

i.          bij andere gewichtige omstandigheden (in overleg met de directeur)


Niet aangemerkt als bijzonder reden, bijvoorbeeld: extra vakantie wegens wintersport, extra weekend weg, langdurig bezoek aan familie in land van herkomst, deelname van leerlingen aan evenementen, enz.
Bij verlof voor meer dan 10 schooldagen, moet het verlof via het formulier van school rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd.

Als u (extra) verlof wilt aanvragen voor uw kind, klik dan op de onderstaande link: