OUDERS

Ouders als educatieve partner

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling waarmee we vanaf schooljaar 2013 - 2014 werken, is het invulling geven aan het educatieve partnerschap van ouders.

Vanuit onze schoolmissie “samen zorg voor elkaar” willen we ieder kind zo maximaal mogelijk laten ontwikkelen. Dat kunnen we echter niet alleen. We hebben dan ook de visie dat we de ouders/verzorgers mede verantwoordelijk willen laten zijn voor het in al zijn facetten geboden onderwijs aan haar leerlingen. Die medeverantwoordelijkheid willen we vorm geven door wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. De schoolmissie wordt daardoor: “samen zorg voor elkaar, met ouders als educatieve partner”.

Met ouders als educatieve partner beogen we de volgende doelstellingen:

- De kinderen ontwikkelen zich zo maximaal mogelijk.

- De leerprestaties worden positief beïnvloed.

- Het welbevinden van de kinderen wordt positief beïnvloed.

- Er wordt vanuit een breder perspectief bepaald wat de onderwijsbehoefte is van dekinderen.

- Er is afstemming ten aanzien van het gebruik van waarden en normen op school, hetgeen een positieve invloed heeft op het pedagogische veiligheidsgevoel bij kinderen.

Concrete wijzigingen per schooljaar 2013-2014

 

- Het aantal rapporten:

Het komende schooljaar gaan we over van 3 rapporten naar 2 rapporten. De kinderen krijgen het eerste rapport in februari en het tweede rapport in juni.

- Gespreksmomenten ouders en school:

Doordat we voortaan 2 rapporten per jaar hanteren, hebben we de gespreksmomenten tussen ouders en school aangepast.

Er is een algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Er komen drie vaststaande tien minutengesprekken:

1. ‘omgekeerd’ tienminutengesprek *

2. tienminutengesprek n.a.v. 1e rapport

3. tienminutengesprek n.a.v. 2e rapport

(voor de data: zie de jaarkalender)

Deze gesprekken zijn voor alle ouders.

Naast deze vaststaande gesprekken komt er in november een facultatief 10 minuten oudergesprek, waarvoor de leerkracht u kan uitnodigen of waarvoor u zich zelf kunt aanmelden.

Mocht u tussentijds behoefte hebben om de leerkracht van uw kind te spreken, dan kunt u daar altijd een afspraak voor maken.

In principe vinden de gesprekken na schooltijd of ’s avonds plaats.

* Het ‘omgekeerd’ 10-minuten gesprek.

Op maandag 9 en dinsdag 10 september a.s. vinden de eerste 10 tien minutengesprekken van het nieuwe schooljaar plaats. Dit worden ‘omgekeerde’ tien minuten gesprekken en vinden voor het eerst plaats. Normaal gesproken informeerden wij ú over de vorderingen van uw kind. Tijdens een omgekeerd tien minutengesprek kunt ú de leerkracht informeren over het welbevinden van uw kind: hoe beleeft uw kind de school, wat zijn de interesses van uw kind, heeft u bepaalde zorgen over uw kind, welke tips heeft u voor de leerkracht, enz.

Wanneer we aan het begin van het nieuwe schooljaar de gesprekken hebben ingedeeld, krijgt u van ons een uitnodiging + een A4-tje met enkele vragen. Deze kunt u invullen als voorbereiding op het gesprek.

Wij hopen van harte hiermee tegemoet te komen aan een goed contact tussen u en school en zien uit naar goede gesprekken met elkaar.