Ons Onderwijs

Het primaire proces, doelgericht leren.

Onze voornaamste taak ligt in het primaire onderwijsproces. De leerling moet voldoende (vak)kennis, inzicht, leervaardigheden alsmede een goede werkhouding verwerven die nodig zijn voor het vervolgonderwijs en voor beroepen waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We geven onderwijs op 3 niveaus, dat betekent dat we ook aandacht hebben aan leerlingen die het wat moeilijker vinden en leerlingen die wel wat meer aan kunnen. Hoewel het ontwikkelingsniveau van alle leerlingen in een klas in grote lijnen hetzelfde is, zijn er natuurlijk ook individuele verschillen. Zo hebben leerlingen verschillende leerstijlen en daar houden we rekening mee door de lesstof op verschillende manieren te presenteren en te laten verwerken. We geven zo de leerlingen die meer intensievere begeleiding nodig hebben en ook de meerbegaafde leerlingen kansen om zich te ontwikkelen. We werken met groepsplannen en vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We beoordelen het werk van leerlingen niet alleen op het eindresultaat maar kijken daarbij ook naar het proces om tot het eindresultaat te komen. Naast bovenstaande primaire cognitieve leerdoelen, is ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen heel belangrijk. . Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich als individu ontplooien én leren dat zij deel uitmaken van een groter geheel: de klas, de school, de samenleving.

 

Speerpunten van de Drie-eenheid:

·         Sociale Veiligheid

·         Onderzoekend en ontdekkend leren

·         Positieve gedragsondersteuning

·         Eigenaarschap

·         We werken met de 7 gewoonten van Covey.

 

Schooldoelen.

De Drie-eenheid biedt de kinderen een veilige en pedagogische leeromgeving waarin ze uitgedaagd en gestimuleerd worden telkens een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Wij willen het maximaal haalbare uit de kinderen laten komen op zowel sociaal-emotioneel, motorisch en natuurlijk op cognitief gebied. We streven ernaar dat de kinderen na acht jaar basisonderwijs op de Drie-eenheid het volgende hebben bereikt:

· Zich de instrumentele vaardigheden hebben eigen gemaakt d.w.z. ze kunnen zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken, ze kunnen lezen, ze kunnen omgaan met hoeveelheden en getallen;

· Zich de noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden nader uitgewerkt, hebben eigen gemaakt;

· Zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en kunnen omgaan met creatieve uitingen van anderen;

· Zich als een sociaal persoon ontwikkeld hebben, zodat ze deel kunnen nemen aan het menselijk verkeer;

· Om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen.

· Burgerschapsvorming.

Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor op deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze vaardigheden die je nodig hebt om je in die samenleving staande te houden (denk aan goed kunnen lezen, schrijven en rekenen). Daarnaast willen we de leerlingen ook stimuleren om later actief aan onze democratische samenleving deel te nemen. Daar heb je kennis voor nodig (hoe zit de samenleving in elkaar?), maar ook vaardigheden (bijvoorbeeld hoe discussieer je respectvol met elkaar?) en is het bovendien van belang dat je leert handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en normen. We gaan ervan uit dat de kinderen die dit beheersen zich staande kunnen houden in een voortdurend veranderende maatschappij. Het bovenstaande beschouwen wij als een onderwijsverplichting. Wij richten het onderwijsprogramma zo in dat minimaal de kerndoelen (doelen opgesteld door ministerie van onderwijs) gehaald worden. Het kan voorkomen dat er kinderen op onze school moeite hebben met het reguliere onderwijsaanbod. Voor hen formuleren we in overleg met de  ouders/verzorgers 9 minimumdoelen. We gaan hiertoe pas over als we zeker weten dat we alle andere mogelijkheden hebben benut.

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het eigenaarschap van een ieder. Dit houdt voor ons in dat we stilstaan bij:

·         Onderling vertrouwen

·         Zelfvertrouwen

·         Rolduidelijkheid

·         Eigen Verantwoordelijkheid

·         Open voor nieuwe ideeën

·         Oplossingsgerichtheid

 

Persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke groei en ontwikkeling gaat juist over eigen verantwoordelijkheid nemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven en over je eigen daden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen kwaliteiten en talenten. Je bent ook verantwoordelijk voor al jouw karaktereigenschappen en persoonlijke eigenschappen, of ze nu goed of minder goed ontwikkeld zijn.

Weet je waar je goed in bent, dan weet je ook waar je nog in kunt groeien en jezelf in kunt ontwikkelen.

Positive Behavior Support (PBS) 

is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan.

7 Gewoonten van Covey: