De medezeggenschapsraad

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen en het bestuur KONOT regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit tien leden. Vijf leden worden gekozen uit en door de ouders, vijf leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens het rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende ouders en personeelsleden:    

Naam:

E-Mail:

OUDERS:

Ilse Kruiders-Hazewinkel (voorzitter)

ilsekruiders@outlook.com

Pim van Ulzen

  pimvanulzen@hotmail.com

Bianca Frans

  bjm.frans@gmail.com

Arnoud Wagelaar

arnoud.wagelaar@kpnmail.nl

 

 

LEERKRACHTEN:

Niek Kroep (secretariaat)

n.kroep@konot.nl

Nathalie ten Kate 

  n.tenkate@konot.nl

Jacqueline Kempers

 

  j.kempers@konot.nl

Esther Bergman

e.bergman@konot.nl

Karin Bekhuis (adviseur vanuit directie)

 k.bekhuis@konot.nl

 

 

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen omtrent beleidsvoorstellen en/of beleidswijzigingen van het bestuur.

De scholen binnen het KONOT-bestuur hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waar men onderwerpen bespreekt die voor àlle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement en het MR, het jaarverslag van 2022/2023 en de jaarplanning 2023/2024 van de MR: 


Hoe kom ik als ouder/verzorger in contact met de MR?

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn – tenzij anders vermeld – openbaar.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd bij één van de bovenstaande MR-leden terecht of via het mailadres van het secretariaat:

Niek Kroep (secretariaat)

n.kroep@konot.nl