De medezeggenschapsraad van de Drie-eenheid.

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.                                                                                                                                                                        
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen en het bestuur KONOT regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit tien leden. Vijf leden worden gekozen uit en door de ouders, vijf leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende ouders en personeelsleden:    

NaamAdresE-mail
Els Oonk- Steenbekke
Voorzitter
 elssteenbekke@hotmail.com  

Bas Nijhof

ouder


           
nijhofbas@hotmail.com 
Ralph Steinebach
ouder

           
ralphsteinebach@gmail.com
Tom Gelevert
ouder

           
tomgelevert@hotmail.com 
Annamieke Groeneveld
ouder
 annamieke_@yahoo.com
Anjuska Albers
leerkracht
Noordwal 10
Tel: 0541-532398
a.albers@konot.nl
Judith Engelbertink
leerkracht (secretariaat)

Noordwal 10

j.engelbertink@konot.nl 
Tineke Hamoen
leerkracht
Meijbreestraat 11
Tel: 0541-512279 
t.hamoen@konot.nl
Jacqueline Kempers
leerkracht
Noordwal 10j.kempers@konot.nl
Brigitte Siemerink
leerkracht (secretariaat)

Noordwal 10

b.siemerink@konot.nl
Gerda van Lith
leerkracht (alleen GMR)
 Noordwal 10g.vanlith@konot.nl 

 

De scholen binnen het KONOT-bestuur hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waar men onderwerpen bespreekt die voor àlle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen omtrent beleidsvoorstellen en/of beleidswijzigingen van het bestuur.

In de GMR worden onze school èn basisschool De Esch vertegenwoordigd door:Mw. G. van Lith.

Hoe kom ik als ouder/verzorger in contact met de MR?

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn – tenzij anders vermeld – openbaar. Het MR-reglement van de Drie-eenheid ligt ter inzage op school. Via onze website kunt u middels de verslagen van de MR-vergaderingen steeds de laatste ontwikkelingen volgen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd bij één van de bovenstaande MR-leden terecht of via het mail-adres van het secretariaat: 
Judith Engelbertink j.engelbertink@konot.nl
Brigitte Siemerink b.siemerink
@konot.nl